YUTUBE影片連接
https://sites.google.com/site/youxikunkun/buffalo-video/shui-niu-ying-pian/shui-niu-ying-pian-zhuan-fang-you-xi-kun
https://sites.google.com/site/youxikunkun/buffalo-video/shui-niu-ying-pian/xuan-ju

專訪游錫堃

水牛選舉

https://sites.google.com/site/youxikunkun/buffalo-video/shui-niu-ying-pian/zhu-li-lun
https://sites.google.com/site/youxikunkun/buffalo-video/shui-niu-ying-pian/zheng-jian

游錫堃VS朱立倫

水牛政見